Elolvastam és elfogadom
az adatvédelmi nyilatkozatot

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen szerződéses feltételek a szállítási (amely alatt a Felek Ptk. 6:231. § szerinti fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételét értik) szerződések részét, ezen szerződések részletes feltételeit képezik:

1. A szerződés tárgya

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF), a Budafer Acél Kis- és Nagykereskedő Zrt. (a továbbiakban: Szállító vagy Beszállító) és vevő (a továbbiakban: Megrendelő) – Szállító és Megrendelő a továbbiakban együttesen Felek – között létrejött szerződés általános feltételeit tartalmazza.  

1.2. A jelen szerződéses feltételek alapján az eladó (a továbbiakban: Szállító vagy Beszállító) vállalja, hogy a vevő (a továbbiakban: Megrendelő) által az itt meghatározott feltételeknek megfelelően adott megrendelések, valamint azok visszaigazolása, vagy a felek írásbeli szerződése alapján a Megrendelő által megvásárolni kívánt terméket (a továbbiakban: Termék, Termékek) az igény szerinti mennyiségben a megállapodás szerinti határidőre és teljesítési helyre leszállítja. Jelen szerződéses feltételek e jogviszony részletes feltételeit rögzítik.  

2. A szerződés létrejötte

2.1. A Szerződő Felek a fenti jogviszonyukra a jelen szerződéses feltételeket tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéses feltételeket azok közös értelmezését és megvitatását követően, kölcsönös egyetértésben határozták meg és fogadták el. A jelen szerződéses feltételektől eltérő megállapodásokat a Felek a szállítási szerződésben vagy a Megrendelésben rögzítették és egyedileg megtárgyalták. Szállító az érvényes ÁSZF-et elérhetővé teszi honlapján.

2.2. A Szerződő Felek között adásvételi szerződés (továbbiakban: szerződés) jön létre:
a) Szállítási szerződéssel: Írásbeli Szállítási szerződés Szerződő Felek általi elfogadásával és aláírásával. Az írásban létrejött szállítási szerződés módosítása vagy megszüntetése is írásban érvényes.
b) Megrendeléssel és visszaigazolással: a Megrendelő által a Szállítónak megküldött, a Termék(ek) pontos megjelölését, mennyiségét, árát és a teljesítés időpontját és teljesítési helyét magában foglaló megrendelés (megrendelői ajánlat) Szállítóhoz történő megérkezésével és a Szállító - a jelen szerződéses feltételek elfogadását is jelentő - visszaigazolásának (megrendelői ajánlat elfogadása) Megrendelőhöz történő megérkezésével (távollévők között létrejött szerződés). A rendelés visszaigazolása egyedi megrendelésnek minősül. Utóbbi időpont egyben a szerződés létrejöttének időpontja, és a határidők számításának kezdő időpontja. A szerződéskötés helye a Megrendelő székhelye. 
A Szállító a megrendelői ajánlatot az ajánlati kötöttség ideje alatt igazolhatja vissza (fogadhatja el). Ha az ajánlati kötöttség ideje alatt a Szállító nem küld visszaigazolást, a Megrendelő szabadul az ajánlati kötöttségétől, és szerződés nem jön létre köztük. A megrendelői ajánlati kötöttség határideje az azt követő napon kezdődik, amikor a Szállító a megrendelői ajánlatot kézhez veszi. A Szállító a megrendelői ajánlat elfogadását tartalmazó nyilatkozatát legkésőbb az ajánlati kötöttség utolsó napján el kell küldenie a Megrendelő felé. A Megrendelő ettől eltérő nyilatkozata hiányában a Megrendelő ajánlati kötöttsége 5 munkanap. Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha a Megrendelő az ajánlatát a Beszállító elfogadó nyilatkozatának hozzá történt megérkezését megelőzően visszavonja. 
Felek a Megrendeléssel és visszaigazolással létrejött szerződésüket, továbbá az ily módon létrejött szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatukat akkor fogadják el érvényesnek, ha azt könyvelt postai küldeményként, illetve telefax, vagy e-mail útján juttatták el a másik félhez, és a telefax, vagy e-mail fogadásáról a másik fél visszaigazolást küldött, vagy annak másik félhez történő megérkezése hitelt érdemlően igazolt. Amennyiben a Felek valamely nyilatkozata a fenti követelményeknek nem felel meg, azt a Szerződő Felek nem tekintik érvényes jognyilatkozatnak.

3. Ár

3.1. A Beszállítót a szállított áruk, termékek ellenértékeként vételár illeti meg (a továbbiakban: Ár). A Beszállító kijelenti, hogy az Árat a Termékkel szemben támasztott megrendelői követelmények, a felhasználási körülmények teljes körű ismeretében határozta meg. 
Az Ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes költséget, így - többek között a Termék fuvarozási, fel- és lerakodási, a fuvarozással kapcsolatos biztosítási, és egyéb járulékos költségét, valamint a csomagolási költséget, és a Szállítót terhelő adókat, ideértve különösen az ÁFÁ-t. 

3.2. A Beszállító vállalja, hogy az ajánlatban rögzített egységárak a szerződéses mennyiség teljes leszállításáig változatlanok maradnak, függetlenül az esetleges alapanyag-ár, jogszabályváltozás vagy bármely egyéb, a jelen szerződés aláírását követően bekövetkező eseménytől.

3.3. A Termék Árának megfizetése nem jelenti a Termék minőségének Megrendelő általi elfogadását, és bármely fizetés a Megrendelő szavatossági jogainak fenntartásával történik, mely jogok a Beszállító hibás teljesítése (ideértve korlátozás nélkül a Termék Megrendelő vagy Szállító által nem ismert rejtett hibáját), vagy egyéb szerződésszegése estén korlátozás nélkül érvényesíthetőek. 

3.4. A szerződésben meghatározott mennyiségen túli teljesítések esetén a többletért a Megrendelő csak akkor köteles fizetni, ha erre még a teljesítés előtt a 2.2. pont szerinti módon kötelezettséget vállalt.

4. Hatósági és jogszabályi előírások

4.1. A Beszállító szavatolja, hogy a szerződés teljesítése során valamennyi hatósági és jogszabályi előírást, szokványt és szabványt teljes mértékben betart, és az ezekkel kapcsolatos költségeket, díjakat az Ár tartalmazza. A károk, illetve költségek, amelyek ezen előírások be nem tartásából keletkeznek, teljes mértékben a Beszállítót terhelik.

4.2. Felek megállapodnak, hogy szerződésükre a Ptk. Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételre vonatkozó szabályait alkalmazzák azzal, hogy a Beszállító a Beszállítói Szerződésben, Megrendelésben rögzített a mennyiségnél kevesebb mennyiségű Terméket kizárólag a Megrendelő kifejezett engedélyével jogosult szállítani.

5. A Beszállító kötelezettségei

5.1. A Beszállító a jelen szerződés alapján a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak, a Termékre érvényes szabvány- és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú, hiba- és hiánymentes Terméket köteles a Megrendelőnek a szerződés szerinti határidőben átadni.

5.2. A Beszállító a leszállított Termékek szállítólevelét köteles a Megrendelő részére a Termékkel együtt átadni. 

5.3. A Beszállító köteles helytállni minden olyan kárral, igénnyel, veszteséggel, költséggel, jogsérelemmel kapcsolatban (így különösen valamely személy halála, sérülése, valamely vagyontárgy károsodása, vagy bármely kár, veszteség esetén), mely a Beszállító hibás teljesítéséből fakad. 

5.4. A Beszállító a szerződés szerinti határidőket köteles betartani. Az ettől való eltérés csak a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával lehetséges.

5.5. A Beszállító köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és egyben saját hatáskörében és költségére mindent megtenni azok elhárítása érdekében.

6. A Termék átadás-átvétele

6.1. A szerződés teljesítése a Beszállító részéről a Termék átadásával, a Megrendelő részéről pedig a Termék átvételével valósul meg. A Termék átvétele a teljes mennyiségre nézve egyidejűleg történik, részteljesítésre nincs mód, kivéve, ha erről a Szerződő Felek előzetesen megállapodtak. A Megrendelő csak azt a Terméket veszi át, amelyet a Beszállító a Megrendelésnek megfelelően leszállított. Egyéb esetben a Megrendelő a Terméket a szerződés teljesítésének hatályával nem veszi át, azt a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint a Szolgáltató költségére tárolja. 

6.2. A Termék átvétele során a Megrendelőnek nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetve amelyekre jótállás vonatkozik. A szavatossági jogok a Megrendelő vizsgálatától, a Termék átvételétől és használatától függetlenül tovább élnek, és a Megrendelő által tett bármilyen, a Termék átvételére vonatkozó nyilatkozat nem jelenti sem a Termék minőségének elfogadását, sem annak elismerését, hogy a kellékszavatossági jogokat nem sértették meg, vagy a kellékszavatossági jogairól a Megrendelő lemondott.

6.3. Ha a Termékkel szemben az átadás-átvétel során szemmel látható minőségi kifogás vagy mennyiségi kifogás merül fel, azt a szállítólevélen rögzíteni kell, vagy arról külön jegyzőkönyvet kell felvenni. Kifogás esetén a Megrendelőnek jogában áll a hiányok, hibák megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőt megjelölni. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén, illetve, ha a Megrendelő nem tűzött ki póthatáridőt, a jelen szerződés hibás teljesítéssel, szavatossággal és késedelemmel kapcsolatos szabályai az irányadóak.

6.4. Bármely szállítási dokumentumon a Megrendelő aláírása nem jelenti a Termékkel szembeni minőségi kifogás jogáról való lemondást.

6.5. Az átadás-átvétel helye a Megrendelő telephelye, kivéve, ha erről a Szerződő Felek a szerződésben másként állapodtak meg. 

6.6. A Termék feletti rendelkezési jog, a kárveszélyviselés, és a Termék tulajdonjoga a Megrendelőre a Termék átadás-átvételével egyidejűleg száll át a teljesítési helyként megjelölt szállítási célállomáson. A tulajdonjog átszállásáig a Termék elvesztéséből, sérüléséből származó kockázatot a Beszállító viseli.

6.7. Amennyiben a Megrendelő részéről a fizetés előre történt (ideértve az előlegfizetést is), a Termék tulajdon- és rendelkezési joga a fizetéssel egyidejűleg száll át a Megrendelőre. A kárveszélyviselés azonban ilyen esetben is csak az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. Részbeni előrefizetés esetén a Termék feletti tulajdon- és rendelkezési jog a részletfizetéssel arányos mértékben száll át a Megrendelőre.  

6.8. A Beszállító az átadás-átvételt követően a szállítólevél birtokában válik jogosulttá a számla kiállítására. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés fenti módon történő igazolásának hiányában a Beszállító követelését a Megrendelő részéről el nem fogadottnak (vitatottnak), az esetleges számla kiállítását pedig jogalap nélkülinek kell tekinteni. 

7. A számla kiállítása és befogadása, pénzügyi elszámolás

7.1. Felek rögzítik, hogy a szállítólevél Megrendelő általi aláírása önmagában nem teszi a Beszállító követelését elismertté, és nem teremt alapot a Beszállító számára a szállítói díj (Ár) követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból a szállítói díj-követelés létrejöttéhez az is szükséges, hogy a Beszállító az átadás-átvételt tanúsító okirat birtokában az Ár teljesítéssel arányos összegéről a jelen fejezet szabályainak megfelelően kiállítsa a számláját, és azt a szükséges mellékletekkel ellátva benyújtsa a Megrendelő 7.4. pontban szabályozott címére.

7.2. A számlázási ütemezését az egyedi megrendelésben kell rögzíteni. Amennyiben a Felek az egyedi megrendelésben a számlázások ütemezésében (időpont, díj) nem állapodnak meg, ebben az esetben a Megrendelő úgy tekinti, hogy a Beszállító az átadás-átvétel eredményes megvalósulását követően egyetlen számla (végszámla) benyújtására jogosult, és a számlát ennek megfelelően fogadja be, függetlenül attól, hogy egy vagy több ütemben szállította le a Beszállító a Terméke(ke)t.

7.3. A Beszállító a 6.1-.6.9. pontokban foglalt módon történő átadás-átvételt követően válik jogosulttá a számla kiállítására, és benyújtására. 

7.4. A számla benyújtásának módja és helye: postai úton, könyvelt küldeményként az alábbi címre: 

Budafer Acél Kis- és Nagykereskedő Zrt.
2724 Újlengyel, Határ út 12. 

7.5. A számla benyújtását követően a Megrendelő a számlát érkezteti, és amennyiben a számla megfelel a jelen szerződésben támasztott követelményeknek, pénzügyi engedélyszámmal látja el (a számla nyilvántartásba vétele). 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a számlát nem a jelen szerződés szerinti módon nyújtják be a Megrendelőhöz, úgy a számla nem válik befogadottá, és kiállításához sem pénzügyi, sem jogi szempontból nem fűződik joghatás, továbbá a Megrendelővel szemben nem keletkezik követelés. Rögzítik továbbá, hogy amennyiben a számla formailag nem megfelelő, vagy a Beszállító teljesítésével kapcsolatban kifogás merült fel, a Megrendelő a számla befogadását visszautasítja, és azt - a kifogás indokolása kíséretében - visszaküldi a Beszállítónak 8 napon belül. A számla befogadásának visszautasítása a Beszállító követelésének jogalapja és esedékessége vitatását jelenti, és egyben a Cstv. 27. § (2c) pontja szerinti joghatást váltja ki. A számla nyilvántartásba vételének további követelményei: 
- a számla helyesen, a jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal került kiállításra,
- a Beszállító minden szükséges 5.2. pont szerinti iratot átadott a Megrendelőnek, 
- a számla árunként, termékenként tartalmazza azok ellenértékét és az általános forgalmi adót,
- a számlán a vevői adatoknál a Megrendelő szerződésben rögzített adatai szerepelnek,
- a számlához csatolták a Megrendelő által aláírt szállítólevelet. 
Felek megállapodnak abban, hogy a fizetési és egyéb határidők kezdő időpontja a számla Megrendelő általi nyilvántartásba vételének napját követő nap. A fizetési határidőket a Szerződő Felek a Polgári Perrendtartás szabályai szerint számítják. 

7.6. Részszámlák, számlák fizetési határideje a Felek által az egyedi megrendelésben meghatározottak szerint alakul. A Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Beszállítót a Ptk-ban foglalt késedelmi kamat illeti meg. Szerződésszerű fizetési határnapnak (teljesítési időpontnak) az a nap minősül, amely napon a számla összegét a Beszállító bankszámláján jóváírják jóváírás napja).

7.7. A Beszállító kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél (pl. saját beszállítója) követelést támaszt vele szemben, nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, továbbá kötelezi magát, hogy a követelését nem ajánlja fel biztosítékul, és azt nem terheli meg. Az ilyen követelést a Beszállító köteles saját költségére rendezni, és a követelést ily módon kielégíteni.

7.8. Felek megállapodnak abban, hogy csak a jelen szerződésben foglaltak szerint kiállított, megküldött és a Megrendelő által befogadott számla késedelmes megfizetése után keletkezik a Megrendelőnek késedelmi kamat fizetési kötelezettsége. 

8. Jótállás, kellékszavatosság, hibás teljesítés

8.1. A Beszállítót szavatossági kötelezettség terheli az általa szállított Termék vonatkozásában azért, hogy 
a) a Termékben a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szállítási szerződésben meghatározott tulajdonságok, vagyis megfelel annak a célnak, amelyre gyártották és eladták, amelyre a Megrendelő a terméket megrendelte és használni fogja, ideértve azon speciális célokat, amelyekről a Beszállítónak tudnia kellett;
b) a Termék mentes harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jogától, ideértve korlátozás nélkül bármilyen szabadalmat, vagy más szellemi tulajdonhoz kapcsolódó, illetve egyéb jogot.
A Beszállító szavatossági kötelezettsége az átadás-átvétel napjától számított 1 évig tart, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb ideig tartó jog vagy kellékszavatossági időt ír elő az adott Termékre vonatkozóan, vagy a Termék gyártója ennél hosszabb idejű szavatossági időt vállal a Termékre. Amennyiben a szállítás jelen szerződésnek megfelelően több részletben történik, a szavatossági kötelezettség az utolsó átadás-átvétel napjától kezdődik.
A szavatossági határidők a javításokkal összefüggésben a törvény rendelkezéseinek megfelelően meghosszabbodnak.
Amennyiben az adott Termék vonatkozásában a Beszállítót a törvény erejénél fogva jótállási kötelezettség terheli, úgy ezen kötelezettségének a törvényben rögzítettek szerint köteles eleget tenni.

8.2. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Beszállító költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Beszállító a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud, vagy nem akar eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át.

8.3. A kellékszavatossági jogok átszállnak a Megrendelő engedményeseire, jogutódjaira, vevőire, és azokra, akik a Terméket használják, vagy olyan szerződéses kapcsolatban állnak a Megrendelővel, amely alapján nyújtott szolgáltatás, felépített létesítmény magában foglalja a Beszállító által szállított Terméket.

8.4. A Beszállító köteles a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül, illetve a funkciót súlyosan veszélyeztető hiba esetén haladéktalanul megkezdeni a javítást, ha pedig a hiba kijavítással nem hárítható el, a kicserélést -, és a megtett intézkedésekről a Megrendelőt tájékoztatni. 

8.5. Amennyiben a Beszállító a kijavítási, kicserélési kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, vagy nem működik együtt a Megrendelővel a hiba orvoslásában, úgy a Megrendelő az alábbiak szerint jogosult eljárni: 
- a hiba kijavítását, vagy a kicserélést a Beszállító költségére elvégeztetheti;
- elállhat a szerződéstől;
- a Beszállító költségére a Terméket harmadik személytől beszerezheti.
A fenti jogosultságaival a Megrendelő párhuzamosan egyidejűleg is élhet, valamint a hibás teljesítésből eredő kárait a Beszállítóval szemben teljeskörűen érvényesítheti. A kellékszavatossági / jótállási határidők a javításokkal összefüggésben a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően meghosszabbodnak.

8.6. Amennyiben a Megrendelő kicserélést választ, a leszállított terméket a Beszállító köteles a saját költségére visszaszállítani, és új Termékre cserélni. A Beszállító a cserét úgy köteles elvégezni, hogy határidő-módosítás a Termék beépítésében, felhasználásában ne váljék szükségessé. A kicserélésből eredő esetleges Megrendelői késedelem miatt beállott valamennyi kárt a Megrendelő jogosult a Beszállítóra hárítani. A Megrendelő ugyanígy jogosult a kicserélésből adódó, bármely jogcímen jelentkező többletköltségét a Beszállítóra hárítani.

9. Fuvarozás (a Termék leszállítása a rendeltetési helyre)

9.1. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Termék leszállítását a rendeltetési helyre, a szállító járműről lerakodva a Beszállító, vagy a megbízásából eljáró fuvarozó végzi, a Beszállító költségén, és a kárveszélyviselésre, a tulajdon- és rendelkezési jog átszállására vonatkozó szabályok a jelen szerződés 6. fejezetében foglaltak szerint alakulnak.

9.2. Ha Felek abban állapodnak meg, hogy az átadás-átvétel a Beszállító telephelyén, vagy az általa megjelölt más helyen történik, és a Termék leszállítását a rendeltetési helyre a Megrendelő, vagy az általa megbízott fuvarozó végzi, úgy - ellentétben a 9.1. pontban foglaltakkal - a fuvarozással kapcsolatos költségeket és a szállítás közbeni kárveszélyt a Megrendelő, vagy a fuvarozó viseli. Ebben az esetben a Termék feletti tulajdon- és rendelkezési jog az átadás-átvétellel egyidejűleg, a megjelölt átadás-átvételi helyen száll át a Megrendelőre

9.3. Ha a Termék leszállítását a Beszállító, vagy az általa megbízott fuvarozó végzi, a Termék szállítás közbeni megóvása, és az ezzel járó költségek viselése a Beszállító kötelezettsége. A Terméket úgy kell csomagolni és védeni, hogy az a szállításra alkalmas, védett állapotban legyen. 

10. Egyéb feltételek 

10.1. Amennyiben a Szerződő Felek írásbeli Szállítási szerződést kötöttek (ÁSZF 2.2. a.), jelen szerződéses feltételek a Szerződő Felek képviselőinek aláírásával válnak a szállítási szerződés részévé, minden további jogcselekmény nélkül. Amennyiben a Szerződő Felek között a szállítási jogviszony Megrendelésen és annak visszaigazolásán alapul (ÁSZF 2.2. b.), akkor a Megrendelés visszaigazolása jelen szerződéses feltételek elfogadását is jelenti, amennyiben azok a Megrendeléssel együtt a Szállítónak megküldésre kerültek, vagy a szerződéses feltételeket a Beszállító bizonyítható módon elfogadta.  

10.2. A Megrendelő abban az esetben is jogosult a jelen szerződés felmondására vagy elállásra, ha a Beszállító a szerződést bármely módon megszegte, vagy a Megrendelő részéről jelentős minőségi kifogás merült fel, és a Szerződő Felek ennek orvoslásában, megoldásában nem tudtak megállapodni. A Megrendelő jelen pont szerint érvényesített felmondása vagy elállása esetén a Beszállító kártérítésre nem jogosult.

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést üzleti titokként kezelik. Ennek megfelelően a Beszállító nem jogosult a jelen szerződést harmadik fél rendelkezésére bocsátani - ideértve különösen a követeléskezelő társaságokat -, vagy a szerződés tartalmát bármely harmadik féllel megismertetni.
 
10.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok - különös tekintettel a Ptk. (azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) szabályaira - az irányadóak.

10.5. Felek a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő valamennyi vitájuk tárgyalásos úton, egyeztetéssel kísérlik meg megoldani. Amennyiben az egyeztetések nem vezetnek eredményre, Felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának

10.6. A szerződés teljesítését befolyásoló valamennyi lényeges tényt, körülményt a Beszállító haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles közölni a Megrendelővel. A szerződés teljesítését befolyásoló lényeges tény többek közt, de nem kizárólagosan: a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények, a szerződés teljesítését gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással, bármely kifogás a szerződés teljesítésével kapcsolatban, illetve a Megrendelő felróható magatartása miatta a Szállítónál felmerült károk.