Elolvastam és elfogadom
az adatvédelmi nyilatkozatot

Adatkezelési tájékoztató

A https://budafer.hu honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Budafer Hungary Zrt. (székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12., cjsz: 13-10-041693, adószám: 25890413-2-13, képviseli: Liszkai Krisztián vezérigazgató; a továbbiakban: Budafer Hungary Zrt.). 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a Budafer Hungary Zrt. által üzemeltetett weboldal látogatóira, illetve a Budafer Hungary Zrt.-vel a weboldalon keresztül kapcsolatot felvevő, a weboldalon keresztül ajánlatot kérő személyekre vonatkozik (a továbbiakban: Látogató vagy Érintett). 

Annak érdekében, hogy a Budafer Hungary Zrt. az Érintett részére teljeskörű és megalapozott ajánlatot tudjon adni, a Budafer Hungary Zrt., valamint az alkalmazottai is jogosultak kezelni az adatokat a jelen Adatvédelmi tájékoztató alapján, az abban foglalt szabályok és adatkezelési elvek maradéktalan betartásával. A Budafer Hungary Zrt. a jelen Adatkezelési tájékoztatót magára nézve teljeskörűen irányadónak fogadja el. Ahol a jelen Adatkezelési tájékoztató adatkezelő(ke)t/Adatkezelő(ke)t említ, azon Budafer Hungary Zrt. is említeni kell, és a jelen Adatkezelési szabályzatban az Adatkezelőre irányadó szabályok a Budafer Hungary Zrt. is maradéktalanul vonatkoznak. 

A fentieknek megfelelően Adatkezelő ezúton informálja a https://budafer.hu weboldalra látogatókat a weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott, illetve tudomásukra jutott adatok kezelése körében követett elveikről és gyakorlatukról, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

Adatkezelő adatai:
Cégnév: Budafer Hungary Zrt.
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Cégjegyzékszám: 13-10-041693 
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 25890413-2-13
Elektronikus elérhetőség: info@budafer.hu

Jogszabályi háttér: 
Az Adatkezelő figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar, európai uniós és nemzetközi jogszabályokat adatkezelésük során. Az Adatkezelők adatkezelésére elsősorban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkoznak. 

Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (a GDPR” 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás). Ennek megfelelően az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Az Érintett önként lép kapcsolatba az Adatkezelővel, az adatok megadására az Érintett nem köteles, a személyes adat szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye azonban, hogy az Adatkezelő az Érintett részére nem küld ajánlatot, illetve a kapcsolatot az Érintettel nem veszi fel. 

Az Adatkezelő kizárólag a Látogató által a weboldalon található űrlapon keresztül rendelkezésre bocsátott, vagy a weboldalon található e-mailcímre küldött személyes adatokat kezeli. 

Adatai megadásával a Látogató hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az Adatkezelő nyilvántartsa és kezelje. 

Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásának hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazza őt. 

Érintett az ajánlatkéréssel, a weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétellel, illetve a honlap használatával kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót elfogadja, és önkéntesen megadott, illetve a honlap használatával az Adatkezelő tudomására jutott adatainak az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten, önkéntesen hozzájárul. 
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A kezelt adatok köre: 
Név, cégnév, e-mailcím, adószám, telefonszám

Technikai adatok és cookie-k (sütik) kezelése, informatikai védelem: 
Az ajánlatkéréshez, kapcsolatfelvételhez szükséges a https://budafer.hu weboldal használata. 

Cookiek
 Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az Ön számítógépén.
Mindezen adatok alapján személye anonim marad, nem válik azonosíthatóvá. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal összekapcsolásra nem kerülnek. Társaságunk kizárólag a fenti célból, kizárólag a cookie-ban meghatározott ideig, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig, és kizárólag a jóváhagyó nyilatkozattal megadott hozzájárulása alapján jogosult gyűjteni, tárolni és kezelni az Ön által megadott adatokat. Ezen adatokat Társaságunk illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi.

A cookie-k beállításainak változtatása:
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-k beállításainak változtatását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. További információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében, illetve mobileszköze beállítási menüjében talál.

A cookie-k alkalmazásának jogalapja az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt főbb cookie-k: google szolgáltatások cookie, budafer_session cookie (Backend azonosító, remember_web cookie, xsrf-token (egyedi azonosításhoz), cookie elfogadás cookie és search cookie. A webshop esetében: user cookie-k (a regisztrációhoz, az email megerősítéshez, egyedi user kezelés cookie-k) az elfelejtette jelszóhoz, bejelentkezéshez, valamint a kosárhoz használ cookie-kat.


Az adatok megismerésére jogosultak lehetséges személye: 
A személyes adatokat az Adatkezelő és munkatársaik, illetve a Budafer Hungary Zrt. vezérigazgatója és az ajánlatadásban, kapcsolatfelvételben közreműködő tagjai, valamint a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt további adatfeldolgozók kezelhetik, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt alapelvek tiszteletben tartásával. 

Adatfeldolgozók (tárhelyszolgáltatók): 
Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek való megfelelése és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása tekintetében.
Tárhelyszolgáltató:
Microsoft Ireland Operations Ltd.
Attn: Privacy Officer
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ireland

Az adatok felhasználására vonatkozó szabályok, elvek: 
Az Adatkezelő az Érintett személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, és a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az Érintettel együttműködve járnak el az adatkezelés során.
 
Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

Az Adatkezelő a nekik megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol a hozzájárulás meglétéért és megfelelőségéért, jogszabályszerűségéért. 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelőkön, adatfeldolgozókon és egyéb megjelölt személyeken, illetőleg jogszabály szerinti megkereséseken alapuló kötelező adatszolgáltatás, vagy jogszabályszerű és jogerős hatósági határozat esetén kívül harmadik félnek át nem adja, kivéve, ha ahhoz az Érintett előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet. 

Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen tájékoztatóban a személyes adatok kapcsán nevesített adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, illetve dolgozza fel és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére. 

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. 
Adatkezelő az Érintett által megadott, illetve a weboldalhasználat által tudomásukra jutott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. További adatok kezelése kizárólag az Érintett előzetes és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásával történhet. 

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő az általuk kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (pl. adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik részére is előírják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelést. 

A Látogató által megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag az Érintett részére történő ajánlattétel, illetve az Érintett megkeresése alapján kapcsolatfelvétel céljából használják fel. Az ajánlattétel e-mailen keresztül történik. További, az ajánlattétellel kapcsolatos kapcsolatfelvétel a megadott adatok függvényében történhet e-mailen és telefonon keresztül. 

A weboldalon esetleges található, más (nem a Budafer Hungary Zrt. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. 

A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Budafer Hungary Zrt. felelősséget nem vállal. 

A Budafer Hungary Zrt. weboldalának elérése nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Budafer Hungary Zrt. felelősséget nem vállal. 

Adatkezelés jogalapja, időtartama:
Az Adatkezelő az Érintett által megadott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatások elérése, a kapcsolódó információk megismerése, továbbá az ezekhez kapcsolódó jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt kezeli. 

Az adatkezelés célja: 
Az Érintett azonosítása, az Érintett ajánlatkérésre válaszul ajánlat küldése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az ajánlatkéréssel kapcsolatban, tájékoztatás. 

Az Adatkezelők a Látogató jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelik, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használják fel. 

Az adatok forrása: 
Az Érintett adja meg a weboldalon található űrlapon, vagy a weboldalon található e-mailcímre küldött e-mailben, továbbá az weboldal használatával jut az Adatkezelő tudomására.  

Regisztráció 
A regisztráció során kezelt személyes adatok: a) név/cégnév; b) e-mail cím; c) adószám; d) telefonszám; Ezen személyes adatokat Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli, a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított 40 évig. Az adatkezelés célja szolgáltatások biztosítása, a rendelések áttekinthetőségének biztosítása, valamint a felhasználó azonosítása. 

Hírlevelek
A hírlevelek küldése során a kezelt személyes adatok köre a) az Érintett neve, valamint az b) Érintett e-mail címe. Az adatkezelésnek célja, hogy Adatkezelő hasznos információkról, valamint az igénybe vehető kedvezményekről tájékoztathassa az Érintettet. Ezen adatok kezelésére az Érintett hozzájárulása alapján van jogosultsága az Adatkezelőnek addig, míg az Érintett hozzájárulást vissza nem vonja, de legtovább a hozzájárulás megadásától számított 40 évig. 

Vásárlás
Vásárlás esetén az adatkezelés a Társaság és az Érintett között létrejött szerződés teljesítése érdekében történik, az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. 
A kezelt adatok köre a) név, b) cím, c) megrendelt termék típusa, mennyisége.
Az adatokat a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint 5 évig kezeljük. 
Az adatkezelés célja a megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése. 

Áruszállítás
A jogalap a szerződés teljesítése, valamint a kötelező adatokon felül megadottakon túl az Érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre ezen esetben a) név, b) cím, c) megrendelt termék típusa, mennyisége.
Az adatkezelés célja, hogy az Érintett által megrendelt terméket az ő igényeihez alkalmazkodva teljesítse a Társaság, illetve az általa megbízott. 
Az adatkezelés időtartama a teljesítéstől számított 5 év. 

Számla kiállítása
A számla kiállítása a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően történik. 
A kezelt adatok köre a) név, b) cím, c) e-mail cím, d) telefonszám e) adószám.
A célja az adatkezelésnek ebben az esetben a jogszabályoknak való megfelelés. 
Adatkezelő ezen adatokat a számvitelről szóló törvénynek megfelelően 8 évig kezeli. 

Érintettek jogai:
Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információt és adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról tömören, átláthatóan, érhető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az Érintett hozzáféréshez való joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
a) adatkezelés célja,
b) az Érintett személyes adatok kategóriái,
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozást, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
h) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Adatkezelő ezen túlmenően biztosítja a hozzáférés joga alapján a másolatkérési jogot az Érintett számára. Az Érintett által kért másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő elektronikus úton biztosítja az információkat. Az Érintett részére kérésére, amennyiben személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja az Adatkezelő a beazonosítást követően szóban is adhat tájékoztatást. 

Helyesbítés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult lehet arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Elfeledtetéshez való jog
Az Érintett a Rendelet alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatok már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges.
Az Adatkezelő törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve megszűnik. Ez alól abban az esetben tesz kivételt, ha egyéb jogszabály rendelkezése ezt kizárja. 

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltéteket valamelyike megvalósul:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik az adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet. 

Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az Érintett ezen túlmenően jogosult, hogy személyes adatainak más Adatkezelőhöz történő, közvetlen továbbítását kérje. Ez meghatározott jogcímekhez kapcsolódhat csupán. 
Az Adatkezelő az adathordozhatósághoz a műszaki, technikai feltételeket megteremti. 

Tiltakozás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.
Meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja.

Eljárási szabályok
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a Rendelet 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságánál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, akit a Rendelet megsértésének eredményeként vagyon vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás jog
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelőség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
Az Érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján a helyesbítés, korlátozás és a törlés iránti, vagy bármely egyéb, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelmét, kérését, tiltakozását előterjesztheti írásban, a Budafer Hungary Zrt. székhelyére címzett levélben vagy a jelen tájékoztatóban megadott e-mail címükre küldött e-mailben. 
Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@budafer.hu.

Panasztétel lehetősége
Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi incidens: 
Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezet az adatvédelmi incidensekről. Az Adatkezelő a jogszabály által meghatározott esetekben erről az Érintettet is tájékoztatja. 

Adatvédelmi tisztviselő: 
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglal magukban olyan műveletet, amely az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot. 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására. 

Budapest, 2020. október 5.

Adatvédelmi nyilatkozatunkat az alábbi linkre kattintva is megtekintheti: Letöltés